2 Qershor, 2023

Fondacioni “Henrietta Leavitt“

Fondacioni “Henrietta Leavitt” është organizatë jofitimprurëse e shoqërisë civile, që synon të kontribuojë në progresin dhe demokratizimin e shoqërisë, nëpërmjet ideve, mendimeve e nxitjes së debatit, hulumtimeve e kërkimit shkencor në funksion të zhvillimit e progresit, duke angazhuar ekspertët më të mirë dhe bazuar në standarde bashkëkohore; rritjen e kontributeve në demokratizimin e shoqërisë, duke ndihmuar në krijimin e një kulture të re politikëbërje dhe nxitur shërbime publike me fokus mirëqenien e qytetarit dhe forcimin e komunitetit; përfshirjen e grupeve të ndryshme për rritjen e cilësisë së arsimit që ofrohet në shkolla, me fokus fëmijët që vijnë nga shtresa në nevojë dhe komunitete që ndodhen jashtë hartës së zhvillimit urban, duke ndihmuar me hartimin e politikave dhe nxitjen e reformave; promovimin e medias së lirë dhe gjetjen e instrumenteve në mbrojtje dhe zhvillim të saj; propagandimin e dijes dhe kulturës, me fokus botimet; promovimin e shkencës në brezin e ri, veçanërisht në radhën e vajzave të reja.

Fondacioni kryen veprimtari kërkimore shkencore, studime, projekte për zhvillim dhe veprimtari të tjera krijuese të cilat realizohen mbi bazën e programeve dhe akteve të miratuara nga organet kompetente. Fushat, drejtimet, vëllimi i punës dhe afatet e veprimtarisë kërkimore-shkencore përcaktohen bazuar në fushat prioritare të zhvillimit kombëtar, në programet e ofruara, si dhe në dokumentet strategjikë të kërkimit shkencor në fondacion.

Vizioni

Vizioni i Fondacionit “Henrietta” është krijimi i një shoqërie ku demokracia është më shumë se e drejta për të votuar,  fjala e lirë është më shumë se e drejta për të folur, shteti është më shumë se administrata, më i drejtë se tregu dhe më i fuqishëm se oligarkët.

Fondacioni “Henrietta” beson në formimin e një shoqërie ku të gjithë anëtarëve u ofrohen shanse dhe të gjithë kanë mundësinë t’i shfrytëzojnë ato shanse.

Misioni

Fondacioni “Henrietta Leavitt” synon të shndërrohet në qendër ekselence dhe referimi në fushën e dijes, duke ofruar ekspertizë të specializuar në studimet shoqërore e politike, ekonomike e juridike, të edukimit e të teknologjisë së informacionit në vend, me ndikim në rajon e më gjerë. Në materializmin e këtij vizioni, Fondacioni “Henrietta Leavitt” investon në angazhimin e ekspertëve më të mirë, harton politika e organizon debate publike, punon për krijimin e rrjeteve dhe partneriteteve me organizata e institucione të tjera të ngjashme në vend dhe më gjerë, siguron mjedis nxitës e cilësor, ofron përgjegjshmëri dhe përvojë të vlefshme e unike, nxit botimet nga fusha të ndryshme.

fondacioni new

Henrietta Leavitt

Henrietta Leavitt (4 korrik 1868 – 12 dhjetor 1921) ka ndjekur studimet e larta në Radcliffe, Kolegji i Arteve Liberale në Cambridge, Massachusetts, “ish-aneksi” femëror” i Universitetit të Harvardit dhe është diplomuar më 1892. Me mbarimin e studimeve, Leavitt fillon punë pranë Observatorit të Harvardit, bashkë me shumë femra të tjera, për matjen dhe katalogimin e yjeve në bazë të shkëlqimit të tyre. Nga ekzaminimi i qindra pllakave fotografike, Leavitt arriti në përfundimin se ekzistonte një marrëdhënie ndërmjet periodës së yjeve Cefeid dhe madhësisë së shkëlqimit, një zbulim që njihet si Ligji “Leavitt”, falë të cilit jemi në gjendje të përcaktojmë vendin që zënë në univers galaktikat e yjet në lidhje me njëri-tjetrin e distancën e tyre nga Toka.

henrietta leavitt

Grupi themelues

Fondacioni “Henrietta Leavitt” është themeluar më nëntor 2018, me iniciativën e Dr. Valbona Nathanaili, Prof. Dr. Aqif Gjokutaj dhe Andrea Nathanaili. Emri i fondacionit është në nder të Henrietta Leavitt, shkencëtare amerikane në fushën e astronomisë.

Valbona Nathanaili ka kryer studimet bachelor në fizikë dhe pasioni për shkencën, admirimi për kontributin e femrave në këtë degë të dijes dhe dëshira për të nxitur të rinjtë të studiojnë shkenca ishin shtysat kryesore për pagëzimin e fondacionit me këtë emër.

01

Valbona Nathanaili

Dr. Valbona Nathanaili ka kryer studimet e larta për fizikë pranë Fakultetit të Shkencave të Natyrës, Universiteti i Tiranës dhe studimet pasuniversitare në pedagogji-psikologji pranë Universitetit të Tiranës. Ka fituar gradën shkencore “Doktor” në pedagogji po nga Universiteti i Tiranës në fushën e marrëdhënieve mësues-mësues dhe mësues-drejtues. Autore e librave “Rruga e mundimshme e shkollës shqipe”, “Ambasadorët tanë”, “Arsim dhe pabarazi” & “Reforma dhe legjislacioni në arsimin parauniversitar”; përkthyese, nga anglishtja e shumë librave të tjerë, veçuar “Si vdesin demokracitë”, “Mendësia”, “Ngritja dhe rënia e kombeve”, “Fjalimet TED” & “Zhvillimi si liri”. Autore e disa teksteve shkollorë për mësuesit e fizikës në sistemin parauniversitar. Autore e shumë artikujve shkencorë, mbajtur në konferenca brenda e jashtë vendit ose botuar në revista të ndryshme shkencore,me fokus problemet e arsimit dhe të reformave e politikave që lidhen me të, si dhe librin e problemet e tij. Përvojat e saj përfshijnë edhe drejtimin e dy shtëpive botuese universitare, duke bërë pjesë të investimit dhe të vëmendjes edhe problemet që lidhen me librin, shkencor e artistik, me editimin e promovimin e tij, po aq sa edhe me revistat shkencore, botimet e konferencave etj. Fushat e ekspertizës: politika, reforma dhe legjislacioni në edukim; lidershipi, marrëdhëniet e motivimi në shkolla; shoqëria dhe pabarazia; demokracia dhe totalitarizmi, shkrimi akademik, administrimi i faqeve on-line, hartim dhe koordinim projektesh.

03

Andrea Nathanaili

Andrea Nathanaili është diplomuar në matematikë dhe specializuar në gazetari televizive. Për një periudhë 20 vjeçare ka mbajtur postin e drejtorit të programeve pranë Radio-Televizionit Shqiptar dhe Këshillit Kombëtar të Radio-Televizioneve (sot, Autoriteti i Mediave Audiovizve, AMA) dhe, së fundmi, edhe në rolin e këshilltarit në të njëjtin institucion. Është autor ose pjesëtar i grupeve të punës në hartimin e të gjitha ligjeve dhe akteve rregullatore të funksionimit të Autoritetit dhe marrëdhënieve të tij me operatorët audiovizivë për periudhën 2001-2016. Pedagog i jashtëm pranë Universitetit të Tiranës, Fakulteti i Gazetarisë në lëndën e legjislacionit në media nga viti 2008. Fushat e kërkimit shkencor janë legjislacioni në media, me fokus të drejtat e fëmijëve në vështrim krahasues në Ballkan dhe Europë; pronësia në media dhe roli i modeleve të ndryshëm në motivimin e gazetarëve të punësuar, si dhe zbatimi i të drejtave të tyre në praktikën e përditshme; cilësia e medias shqiptare dhe roli i saj në progresin e shoqërisë. Nathanaili ka monitoruar për një kohë të gjatë sjelljen e medias në Shqipëri në periudhën e zgjedhjeve dhe ka studiuar lidhjet e saj me politikën; ka ndjekur dhe monitoruar procesin e licencimit dhe funksionimit të operatorëve të ndryshëm audiovizivë dhe është ekspert në ngritjen e infrastrukturave dhe mënyrat e administrimit të tyre. Në periudhën e digjitalizimit të medias, hulumtimet e tij përfshijnë hartimin e politikave dhe akteve rregullatore më të përshtatshme, bazuar në sfidat që paraqet mjedisi shqiptar.

02

Aqif Gjokutaj

Prof. Dr. Aqif Gjokutaj është diplomuar në mjekësi dhe specializuar në radiologji. Mban gradën shkencore Profesor. Ka mbajtur postin e Shefit të Qendrës Radiologjike “Petrit Selenica” pranë Qendrës Universitare Spitalore “Nënë Tereza”, si dhe atë të kryetarit të Shoqatës së Imazherisë Shqiptare. Autor i disa librave në fushën e imazherisë dhe zgjedhjen e teknikave të duhura në ekzaminimin ekografik. Autor i shumë shkrimeve në shtypin e shkruar për probleme që kanë lidhje me shëndetin e popullatës dhe ndërgjegjësimin e saj. Fushat e kërkimit shkencor janë silikoza, arteriopatitë, sëmundjet e prostatës dhe urgjencat abdominale, sëmundjet e tiroides dhe vlerat e radiologjisë konvencionale në urgjencat kirurgjikale.

Bordi i drejtoreve

“Bordi i Drejtorëve” është organi më i lartë vendimmarrës i Fondacionit “Henrietta Leavitt”. “Bordi i Drejtorëve” mbikëqyr dhe kontrollon veprimtarinë e kryer nga Fondacioni.

Donika Hoxhaj

Donika Hoxhaj

02

Prof. Dr. Aqif Gjokutaj

03

Andrea Nathanaili

Andrea Asllani

Andrea Asllani

Mundësi punësimi

Fondacioni “Henrietta Leavitt” është themeluar më nëntor 2018, me iniciativën e Dr. Valbona Nathanaili, Prof. Dr. Aqif Gjokutaj dhe Andrea Nathanaili. Emri i fondacionit është në nder të Henrietta Leavitt, shkencëtare amerikane në fushën e astronomisë.

Raporte vjetore

Fondacioni “Henrietta Leavitt” është themeluar më nëntor 2018, me iniciativën e Dr. Valbona Nathanaili, Prof. Dr. Aqif Gjokutaj dhe Andrea Nathanaili. Emri i fondacionit është në nder të Henrietta Leavitt, shkencëtare amerikane në fushën e astronomisë.

Regjistruar me vendim nr. 717 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor,Tiranë, dt. 25.01.2019